"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 151 รายการ
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2547
เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ไปที่หน้า