"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล
ประธานสภาเทศบาล
พ.อ.อ.พายัพ บุญคง
รองประธานสภาเทศบาล
เขต 1
นายศิริ มูลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายไพบูลย์ นนทเบญจวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายวีรวัฒน์ อิทรลักษณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายสมัชญ์ จรเสมอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
เขต 2
นาย ส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายมนัส ทรัพย์วิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายศิวกร จีนเกษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
เขต 3
นายรพีศักดิ์ พัวศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
พ.อ.อ.พายัพ บุญคง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
นายสมพงษ์ เทียนเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
นายสุรชาติ กันนิม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
นางสาวจินตนาพร คงเกิดสีห์รัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
เขต 4
นายพงศ์ชัย เกาะหมาก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต4
นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต4
นายมนตรี ประเทืองสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต4