"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

      ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ควบคุมงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ ของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม งานเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ งานจัดทำและบริการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการประกอบด้วย

งานธุรการ  มีหน้าที่

งานสารบรรณ

งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล

งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

งานสวัสดิการต่าง ๆ

งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

งานการประชาสัมพันธ์

งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของ สำนักการคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารการคลัง

ส่วนบริหารการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายระเบียบการคลัง   ฝ่ายสถิติการคลัง  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานงานการบัญชีและงานการจัดทำรายงาน  ดังนี้

1.1  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1.1 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

1.1.2 งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

1.1.3 งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย

1.1.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานการบัญชีและการจัดทำรายงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.2.1 งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

1.2.2 งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

1.2.3 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายระเบียบการคลัง รับผิดชอบงานตรวจสอบการเบิกจ่าย และงานควบคุมและเบิกจ่ายเงินสะสม ดังนี้

 2.1 งานตรวจสอบการเบิกจ่าย  มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ ดังนี้

2.1.1 งานควบคุมการตรวจสอบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

2.1.2 งานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่ายในการเบิกจ่าย  และฎีกาเบิกจ่ายเงิน

2.1.3 งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการด้านการเงินการคลัง

2.1.4 ควบคุมการดำเนินการด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

2.1.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานควบคุมและเบิกจ่ายเงินสะสม  มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินสะสมของเทศบาล ดังนี้

2.2.1 งานควบคุมการตรวจสอบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

2.2.2 งานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่ายในการเบิกจ่าย  และฎีกาเบิกจ่ายเงิน

2.2.3 งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการด้านการเงินการคลัง

2.2.4 จัดทำระเบียบ  ควบคุมการใช้จ่ายเงิน

2.2.5 ควบคุมการดำเนินการด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

2.2.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายสถิติการคลัง รับผิดชอบงานควบคุมงบประมาณรายจ่าย  และงานบริการข้อมูลสถิติการคลัง  ดังนี้

3.1 งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1.1 งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย  ลงโปรแกรมและจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

3.1.2 งานตรวจสอบควบคุมยอดการโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ จัดทำบัญชีโอนงบประมาณของสำนักการคลัง  คุมยอดงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย

3.1.3 ควบคุมยอดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินสะสม  เงินนอกงบประมาณ

3.1.4 การรายงานรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณเพื่อประกอบงบแสดงฐานะการคลัง

3.1.5 งานจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

3.1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานบริการข้อมูลสถิติการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.2.1 รายงานสถิติการคลังประจำปีและการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

3.2.2 งานจัดทำระบบสารสนเทศบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan)

3.3.3 งานศึกษา  วิเคราะห์งบประมาณตามหมวดรายจ่าย และเสนอแนะผู้บริหารเพื่อปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย

3.3.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน รับผิดชอบฝ่ายจัดหาพัสดุ และฝ่ายทะเบียนพัสดุ ดังนี้

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดซื้อ และจัดจ้าง และงานสัญญา และหลักประกัน ดังนี้

1.1 งานจัดซื้อและจัดจ้าง

1.1.1 งานจัดหาพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อพัสดุโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกำหนด

1.1.2 งานจัดหาพัสดุทุกชนิดให้กับทุกหน่วยงานของเทศบาลนครนนทบุรี จากเงินทุกประเภท

1.1.3 งานตรวจสอบสืบราคาพัสดุในท้องตลาด เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ

1.1.4 งานบันทึกข้อมูลการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เช่น ระบบ Procurement ของกรมบัญชีกลาง , e – LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.1.5 งานวินิจฉัยและเสนอความเห็นด้านการพัสดุ เพื่อแก้ปัญหาและวางระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

1.1.6 งานตรวจสอบและส่งคืนหลักประกันซอง

1.1.7 งานให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรืองต่าง ๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.1.8 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2 งานสัญญาและหลักประกัน

1.2.1 งานจัดทำสัญญา ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2.2 จัดทำบันทึกการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง

1.2.3 ควบคุมการจัดทำสัญญา ข้อตกลงการซื้อการจ้าง

1.2.4 จัดทำทะเบียนคุมสัญญา ข้อตกลง และหลักประกันสัญญา

1.2.5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและข้อตกลง

1.2.6 ส่งสำเนาสัญญาและบันทึกต่อท้ายสัญญาตามระเบียบ

1.2.7 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบ

1.2.8 จัดทำหนังสือส่งคืนหรือเบิกจ่ายเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด

1.2.9 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และงานทะเบียนพัสดุ ดังนี้

2.1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ

2.1.1 งานจัดทำรายงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.2 งานตรวจสอบสภาพพัสดุ หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.3 งานจัดซื้อวัสดุ หรือจัดจ้าง เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.4 งานบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมพัสดุ)

2.1.5 งานเร่งรัดการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.6 งานจัดวางระบบงานการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินให้เกิดความรวดเร็วทันเหตุการณ์และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

2.1.7 งานบันทึกประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.8 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาพพัสดุที่มีการซ่อมบำรุง และสรุปผลทุก ๓ เดือน

2.1.9 งานจัดทำบันทึกรายงานผลการใช้พัสดุกับความคุ้มค่า และการคิดค่าเสื่อมราคา

2.1.10 งานติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อวางระบบการซ่อมบำรุงทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.11 งานชี้แจงแก้ไขปัญหางานบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.12 งานติดตามวัสดุที่เหลือจากการซ่อมบำรุง (อะไหล่เก่า) และรวบรวมส่งฝ่ายทะเบียนพัสดุ

2.1.13 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2 งานทะเบียนพัสดุ

2.2.1 งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานจัดทำเป็นแผนจัดหาพัสดุ ของเทศบาลนครนนทบุรี รวมทั้งการรายงานแผนตามระเบียบกำหนด

2.2.2 งานตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

2.2.3 งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลนครนนทบุรี

2.2.4 งานเร่งรัดติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วทันเหตุการณ์

2.2.5 งานศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อให้การจัดหาพัสดุได้อย่างคุ้มค่า และประหยัด

2.2.6 กำหนดแนวทาง และชี้แจงขั้นตอนระบบรายงานจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกหน่วยงานทราบแนวทางปฏิบัติ

2.2.7 ประสานงาน ชี้แจงข้อปัญหา ข้อขัดข้องเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างกับทุกหน่วยงาน

2.2.8 งานจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน รายไตรมาส หรือตามระเบียบกฎหมายกำหนด

2.2.9 งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.2.10 งานบันทึกทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

2.2.11 งานจัดทำบันทึกรายงานการแลกเปลี่ยน การเช่า การทำสัญญาและการต่ออายุสัญญา

2.2.12 งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ การโอนย้าย แลกเปลี่ยน และการจำหน่าย

2.2.13 งานจัดทำงบทรัพย์สินประจำปี

2.2.14 งานจัดทำสรุปรายละเอียดทรัพย์สินประจำปี

2.2.15 งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.2.16 งานกำหนดรหัสทรัพย์สินที่ได้รับเพิ่มทุกประเภท

2.2.17 งานติดตามและตรวจสอบการเขียน/พ่นเลขรหัสควบคุมทรัพย์สินของทุกหน่วยงาน

2.2.18 งานประสาน เสนอแนะ วางระบบการควบคุมทรัพย์สินกับทุกหน่วยงาน

2.2.19 งานจัดเก็บข้อมูลและทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.2.20 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนพัฒนารายได้

ส่วนพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2 ฝ่ายพัฒนารายได้  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์1 รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 1 งานพัฒนากิจการพาณิชย์ 1 และงานทะเบียนพาณิชย์ 1 ตำบลบางกระสอ และตำบลบางเขน  ดังนี้

1.1 งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 1  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1.1 งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

1.1.2 งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บภาษี (ผ.ท.5)

1.1.3 งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียค่าธรรมเนียม

1.1.4 งานพิจารณาก

>>> สำนักการคลัง 0 2580 3260

>>> ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 0 2589 0500 ต่อ 1230

>>> ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง 0 2589 0500 ต่อ 1242

>>> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2589 0500 ต่อ 1227 - 9

>>> ฝ่ายการเงินและบัญชี 0 2589 0500 ต่อ 1231 - 3

>>> งานระเบียบสำนักการคลัง 0 2589 0500 ต่อ 1231 - 3

>>> ฝ่ายพัสดุ 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234

>>> งานสถิติการคลัง 0 2589 0500 ต่อ 1226

>>> งานจดทะเบียนพานิชย์ 0 2589 0500 ต่อ 1243

>>> ส่วนพัฒนารายได้ 0 2580 3293

>>> ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 0 2589 0500 ต่อ 1122

>>> งานธุรการ ส่วนพัฒนารายได้ 0 2589 0500 ต่อ 1117

>>> หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ 0 2589 0500 ต่อ 1118 - 9

>>> หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 0 2589 0500 ต่อ 1120

>>> เคาน์เตอร์รับชำระภาษี 0 2589 0500 ต่อ 1115

>>> งานจัดเก็บค่ามูลฝอย 0 2589 0500 ต่อ 1121