"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

          ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตรวจรับอาคารให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะ รับรองระวังเขตที่ดิน สำรวจออกแบบ เขียนแบบรูป วางโครงการ คำนวณโครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร ถนนสะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์ ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ออกแบบติดตั้งซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร ก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทาง ซ่อมแซมถนน ซอย ทางเดินเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ออกแบบตกแต่งจัดสถานที่และติดตั้งไฟฟ้า ประดับงานประเพณีงานรัฐพิธี และในวันสำคัญ ต่าง ๆ ติดตั้งปรับปรุงซ๋อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ ถนน ซอย สวนสาธารณะ ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย วิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำรวจออกแบบเขียนแบบประมาณราคาจัดทำแบบแปลน รูปแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำทั่วไป ได้แก่ ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน น้ำทิ้ง กำแพงกันดิน เขื่อนกันน้ำ บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำและระบบควบคุุมต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย

1. งานธุรการ มีหน้าที่

1.1  งานสารบรรณ

1.2  งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

1.3  งานรับเรื่องราวขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543

1.4  งานแจ้งการออกใบอนุญาต ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

1.5  งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1.6  งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

1.7  งานร่างหนังสือโต้ตอบ จัดทำคำสั่งและประกาศ

1.8  งานควบคุมพัสดุและจัดทำทะเบียน

1.9  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณ

1.10  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

1.11  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล

1.12  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

1.13  งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

1.14  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.15  งานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักการช่าง

1.16  งานสวัสดิการของพนักงาน

1.17  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

1.18 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

2.2  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย         

2.3  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น  2 ฝ่าย  ดังนี้

1. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร งานจัดทำผังเมืองและงานควบคุมผังเมือง  แบ่งออกเป็น

1.1 งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่

1.1.1 งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1.1.2 งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

1.1.3 งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1.1.4 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1.1.5 งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

1.1.6 งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน

1.1.7 งานควบคุมแนวเขตถนนและทางสาธารณะ

1.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานจัดทำผังเมือง  มีหน้าที่

1.2.1 งานจัดทำผังเมืองรวม

1.2.2 งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

1.2.3 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

1.2.4 งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง

1.2.5 งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

1.2.6 งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

1.2.7 งานแผนที่ภาษี

1.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานควบคุมผังเมือง  มีหน้าที่

1.3.1 งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

1.3.2 งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกทางน้ำ

1.3.3 งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

1.3.4 งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

1.3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายขออนุญาตอาคาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานขออนุญาตอาคาร  ดังนี้

2.1 งานขออนุญาตอาคาร  มีหน้าที่

2.1.1 งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.1.2 งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

2.1.3 งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543

2.1.4 งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

2.1.5 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

2.1.6 งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

2.1.7 งานจัดทำร่างเทศบัญญัติควบคุมอาคาร

 2.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         


ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น  2 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมโยธา 1  และงานวิศวกรรมโยธา 2 ดังนี้

1.1 งานวิศวกรรมโยธา 1  มีหน้าที่

1.1.1 ออกแบบ เขียนแบบรูป คำนวณโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือ ท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.2 งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์      

1.1.3 งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทาง หรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.4 งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.5 งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.6 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.7 งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.8 งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์ 

1.1.9 งานควบคุมทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือ ท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1.2 งานวิศวกรรมโยธา 2  มีหน้าที่

1.2.1 ออกแบบ เขียนแบบรูป คำนวณโครงสร้างด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.2 งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.3 งานควบคุมทดสอบวัสดุที่ในงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.4 งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คาน เรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.5 งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ  หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.6 งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมอาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.7 งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.8 งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น

1.2.9 งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสถาปัตยกรรม หน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม ดังนี้

2.1 งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่

2.1.1 งานออกแบบ เขียนแบบรูปทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

2.1.2 งานวางโครงการจัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

2.1.3 งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

2.1.4 งานควบคุม ทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

2.1.5 งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

2.1.6 งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม

2.1.7 งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

2.1.8 งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

2.1.9 งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

2.1.10 งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ

2.1.11 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล

ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางและสะพาน และงานศูนย์เครื่องจักรกล แบ่งออกเป็น

1.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน  มีหน้าที่

1.1.1 งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน

1.1.2 งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง

1.1.3 งานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน

1.1.4 งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

1.1.5 งานควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

1.1.6 งานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร

1.1.7 งานป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

1.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่

1.2.1 งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

1.2.2 งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

1.2.3 งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

1.2.4 งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2.5 งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องยนต์สูบน้ำป้องกันน้ำท่วม

1.2.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานสถานที่ และงานช่างศิลป์ แบ่งออกเป็น

2.1 งานสถานที่ มีหน้าที่

2.1.1 ออกแบบจัดสถานที่ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี

2.1.2 งานจัดสถานที่บริการประชาชน

2.1.3 งานประมาณการจัดสถานที่

2.1.4 งานควบคุมเก็บรักษาพัสดุ เอกสารของงานสถานที่

2.1.5 งานด้านการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

2.1.6 งานประมาณราคาบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภคประการอื่น ๆ

2.1.7 งานจัดสถานที่ตามนโยบายรัฐบาล

2.1.8 งานควบคุมรถยนต์ของงานสถานที่ทุกชนิด

2.1 9 งานให้คำปรึกษาแนะนำ บริการประชาชน

2.1.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานช่างศิลป์ มีหน้าที่

2.2.1 งานเขียนป้ายทุกชนิด

2.2.2 งานออกแบบประมาณราคาป้ายทุกชนิด

2.2.3 งานก่อสร้าง ติดตั้งซ่อมบำรุงดูแลป้ายต่าง ๆ ของเทศบาล

2.2.4 งานควบคุมเก็บรักษาพัสดุ เอกสารของงานช่างศิลป์

2.2.5 งานตกแต่ง ออกแบบเกี่ยวกับงานประเพณี งานพิธีการและวันสำคัญต่าง ๆ

2.2.6 งานควบคุมรถยนต์ของงานช่างศิลป์ทุกชนิด

2.2.7 งานให้คำปรึกษาแนะนำ บริการประชาชน

2.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานไฟฟ้าสาธารณะ และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม  แบ่งออกเป็น

3.1 งานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่

3.1.1 งานติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล

3.1.2 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล                                                                                 

3.1.3 งานออกแบบติดตั้งไฟประดับ ไฟฟ้างานประเพณีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ และบริการประชาชน

3.1.4 งานออกแบบติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬา สวนสาธารณะตามชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล

3.1.5 งานบริการด้านเครื่องสำรองไฟในงานประเพณี งานรัฐพิธีต่าง ๆ และบริการประชาชน

3.1.6 งานสำรวจออกแบบจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

3.1.7 งานสำรวจออกแบบก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.1.8 งานตรวจสอบและป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.1.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีหน้าที่

3.2.1 งานซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.2.2 งานตรวจสอบซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

3.2.3 งานปรับปรุงออกแบบตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.2.4 งานปรับปรุงออกแบบตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะและสนามกีฬา

3.2.5 งานควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.2.6 งานให้คำปรึกษา แนะนำบริการประชาชน

3.2.7 งานตรวจสอบและป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแบบแผน และก่อสร้าง งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม  และงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แบ่งออกเป็น

4.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1.1 งานออกแบบ

>>> ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 0 2589 0500 ต่อ 2307, 2316

>>> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2589 0500 ต่อ 2308

>>> ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 0 2589 0500 ต่อ 2315

>>> งานธุรการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 0 2589 0500 ต่อ 2314

>>> ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 0 2589 0500 ต่อ 2306

>>> ฝ่ายขออนุญาตอาคาร 0 2589 0500 ต่อ 2305

>>> ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 0 2589 0500 ต่อ 2303

>>> งานธุรการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 0 2589 0500 ต่อ 2304

>>> ฝ่ายวิศวกรรมโยธา, ฝ่ายสถาปัตยกรรม 0 2589 0500 ต่อ 2302

>>> งานสถาปัตยกรรม 0 2589 0500 ต่อ 2301

>>> ผู้อำนวยการส่วนการโยธาและสุขาภิบาล 0 2589 0500 ต่อ 2310

>>> งานธุรการส่วนการโยธาและสุขาภิบาล 0 2589 0500 ต่อ 2311

>>> ฝ่ายสาธารณูปโภค, ฝ่ายสถานที่, ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ, ฝ่ายสวนสาธาณะ 0 2589 0500 ต่อ 2311

>>> ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 0 2589 0500 ต่อ 2312

>>> ฝ่ายการระบายน้ำ 0 2589 0500 ต่อ 2313