"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน

งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้

งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

>>> ตรวจสอบภายใน 0 2589 0500 ต่อ 2212