"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการปรับข้อมูลและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย การประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ และบันทึกพัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

 

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ

          ฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปรับข้อมูลและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย การประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ และบันทึกพัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

1. งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1.1 งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

1.2 งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)

1.3 งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17)

1.4 งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

1.5 การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

1.6 งานจัดเก็บและดูแลบำรุงรักษาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

1.7 การจัดทำรายงานประจำเดือน

1.8 งานให้คำปรึกษาด้านทะเบียนทรัพย์สินกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

1.9 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสำรวจภาคสนาม

2.1 งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

2.2 งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

2.3 งานปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (แบ่งแยก, ออกโฉนด, รวมแปลงที่ดินใน ผ.ท. 4, 5, 6, 17 และ ผ.ท. 1, 2, 3)

2.4 งานสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต

2.5 งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

2.6 งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

2.7 งานปรับปรุงแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2.8 งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน

2.9 งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

2.10 งานให้คำปรึกษาด้านแผนที่ภาษีให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

2.11 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3.1 งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

3.2 งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อการให้บริการจัดเก็บภาษีระบบคอมพิวเตอร์

3.3 งานบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

3.4 งานตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

4. งานบริการข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

4.1 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

4.2 งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

4.3 งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี

4.4 งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

4.5 งานบริการให้ข้อมูลแผนที่ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

4.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ 0 2591 7863 - 6 ต่อ 310, 312

งานสำรวจ 0 2591 7863 - 6 ต่อ 160