"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยให้มีงานสำนักงานแขวง งานคลัง งานสาธารณสุข อยู่ในแขวง หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่แขวงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

งานสำนักงานแขวง

งานสำนักงานแขวง มีหน้าที่เช่นเดียวกับสำนักปลัดเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับในเขตพื้นที่แขวงและงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานจัดเก็บรายได้และงานเร่งรัดรายได้

1. งานจัดเก็บรายได้มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล

1.2 งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

1.3 งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของแขวง  และเทศบาล

1.4 งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

1.5 งานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

2. งานเร่งรัดรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

2.2งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

2.3 งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

2.4 งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

2.5 งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

2.6 งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

2.7 งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

2.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

3. งานสาธารณสุข  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานรักษาพยาบาล งานทันตสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

---- ไม่มีข้อมูล ----