"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำถาม - คำตอบ
1.1 ให้บิดามารดา หรือมารตา หรือบิดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (นับตาม พ.ศ. เกิต) ตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเต็ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 น่าเด็กในความปกครองไปแจ้งการสิ่งเด็กเข้าเรียนในสถาน ศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม (ของปีที่อายุครบ) ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม (ของปีที่เข้าเรียน) ณ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี 1.2 การแจ้งส่งเด็กเข้าเรียนตามข้อ 1 ใช้หลักฐานประกอบการแจ้ง ดังนี้      1)สูติบัตรของเด็ก พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ      2) ทะเบียนบ้านของเด็ก พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ      3) บัตรประชาชนของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ      4) บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้า เมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ท.ร.13) หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบกฎหมาย ที่หน่วยราชการสำรวจหรือจัดทําขึ้น 1.3 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-25890500 ต่อ 2216
ตอบโดย : เจ้าหน้าที่