"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การอบรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษาดูงาน และการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศึกษาควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานงบประมาณและงานธุรการ

ฝายแผนงานและโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ

ส่วนบริหารการศึกษา รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน การติดตามผลงานและสั่งการในส่วนบริหารการศึกษา ดังนี้

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบติดตามผลงานและสั่งการในส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ และงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ของงานพัฒนาวิชาการ งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา งานวิจัยและการติดตามประเมินผลและงานบริการวิชาการ

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 – 5 และโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 – 12

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งบประมาณ และงานธุรการ ประกอบด้วย

1. งานงบประมาณ

1.1 งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนเงิน การตรวจสอบหลักฐานคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชี

1.2 งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

1.3 งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสำนัก

1.4 ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและครู

1.5 งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ

2. งานธุรการ

2.1 จัดเก็บระเบียบกฎหมาย หนังสือราชการ

2.2 งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ เสนอแฟ้ม

2.3 งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

2.4 งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

2.5 งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

2.6 งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

2.7 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

2.8 งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

2.9 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

2.10 งานสวัสดิการต่าง ๆ

2.11 งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2.12 งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของสำนักการศึกษา รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามแผน การติดตามผลและรายงาน

2.13 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

ฝ่ายแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงาน และโครงการ งานระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. งานแผนและโครงการ

1.1  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

1.2  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3  วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย 

1.4  การจัดทำงบประมาณประจำปี และบริหารงานงบประมาณ 

1.5  ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

1.6  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานเครือข่าย ICT

1.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานระบบสารสนเทศ

2.1  รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมสำนักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

2.2  จัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ

2.3  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.4  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนบริหารการศึกษา

ส่วนบริหารการศึกษา  มีปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง  บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ติดตามผลงานและสั่งการของฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียนและฝ่ายวิชาการ

1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย

1.1 งานการเจ้าหน้าที่  ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในเรื่อง ดังนี้

1.1.1 การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ สอบคัดเลือกและการคัดเลือก

1.1.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ 

1.1.3 การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

1.1.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบอุดหนุน)

1.1.5 การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

1.1.6 การดำเนินการทางวินัย  ร้องเรียนและร้องทุกข์

1.1.7 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

1.2.1 การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

1.2.2 การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบอุดหนุน)

1.2.3 การจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

1.2.4 การพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 

1.2.5 การจัดทำทะเบียนประวัติ

1.26 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย

2.1 งานการศึกษาปฐมวัย 

2.1.1 จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

2.1.2 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย

2.1.3 ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

2.1.4 จัดประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการแก่ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง

2.1.5 จัดทำบันทึก ประเมินผล และรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานและผู้ปกครองทราบ

2.1.6 จัดเก็บข้อมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย

2.1.7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.2 งานโรงเรียน  

2.2.1 งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน จำนวนอาคาร ครู นักเรียน)

2.2.2 งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

2.2.3 งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบโรงเรียน

2.2.4 งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการสอนแก่โรงเรียน

2.2.5 งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู และมูลนิธิต่าง ๆ การจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน

2.2.6 งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียน

2.2.7 งานจัดซื้อหนังสือเรียน จัดซื้อแบบเรียนต่าง ๆ งานจัดซื้อแบบประเมินผลการเรียนประจำโรงเรียน

2.2.8 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

2.2.9 งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2.2.10 งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

2.2.11 งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

2.2.12 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.3 งานกิจการนักเรียน 

2.3.1 งานตรวจตราสอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียน

2.3.2 งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

2.3.3 งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

 2.3.4 งานวิเคราะห์ วิจัย ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

2.3.5 งานลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี

2.3.6 งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.3.7 งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

2.3.8 งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ

2.3.9 งานตรวจสอบสถานที่ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

2.3.10 งานแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงาน     เสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน

2.3.11 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย

3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.1 จัดทำหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน

3.1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

3.1.3 จัดทำส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1.4 ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐาน

3.1.5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.2.1 จัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่

3.2.2 จัดอบรมครู ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร

3.2.3 พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

3.2.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง  บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ติดตามผลงานและสั่งการของฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย 

          ฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธย

---- ไม่มีข้อมูล ----