"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน
ภารกิจหน้าที่

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การอบรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษาดูงาน และการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศึกษาควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้

– ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานงบประมาณและงานธุรการ

– ฝายแผนงานและโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ

 – ส่วนบริหารการศึกษา รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน การติดตามผลงานและสั่งการในส่วนบริหารการศึกษา ดังนี้

       – ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

      – ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน

      – ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

– ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบติดตามผลงานและสั่งการในส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

      – ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ และงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

– หน่วยศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ของงานพัฒนาวิชาการ งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา งานวิจัยและการติดตามประเมินผลและงานบริการวิชาการ

– โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 – 5 และโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 – 12

>>> ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 0 2589 0500 ต่อ 2222

>>> รองผู้อำนวยการ 0 2589 0500 ต่อ 2215, 2223

>>> ฝ่ายงานวิชาการ/ ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 0 2589 0500 ต่อ 2217

>>> ฝ่ายการเจ้าหน้าที่/ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน 0 2589 0500 ต่อ 2218

>>> งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2589 0500 ต่อ 2219

>>> ฝ่ายแผนงานและโครงการ 0 2589 0500 ต่อ 2220

>>> งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2589 0500 ต่อ 2221