"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน     การกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ  การประสานแผนและบูรณาการเพื่อนำมาพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด งานจัดทำงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานภายใน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และสารบรรณ

งานธุรการและสารบรรณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 2. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
 3. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานพัสดุและทรัพย์สินของกองวิชาการและแผนงาน
 6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 9. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง  ของกองวิชาการและแผนงาน
 10. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 11. งานสวัสดิการของกองวิชาการและแผนงาน
 12. งานจัดเก็บเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน
 13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  และงานจัดทำงบประมาณ

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานรวบรวม  วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนา และการประเมินผลตามแผนพัฒนาทุกระดับ

1.2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาของเทศบาลและหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

1.3 งานวิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเทศบาลและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภคหลัก

1.4 งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

1.5 งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา   การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  และแผนพัฒนาเพิ่มเติม  (ถ้ามี)

1.6 งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1.7งานประสานกับหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนพัฒนาและการประเมินผลงานตามแผนพัฒนา

1.8 งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

1.9 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

2.2 งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

2.3 งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2.4 งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ  ของเทศบาล  เพื่อจัดทำงบประมาณ

2.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ และงานติดตามและประเมินผล

1. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 งานอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบันการศึกษาด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครนนทบุรี

1.3 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. งานติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  การปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในเขตเทศบาล และรายงานผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ครั้งต่อไป

2.2 งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

2.3 งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ

2.4 งานรับผิดชอบตู้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน  รวบรวมและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 งานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ทำหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับการพัฒนางาน

3.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

3.3 งานฐานข้อมูล ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3.4 งานเว็บไซต์ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลนครนนทบุรี www.nakornnont.go.th

3.5 งานบริการ อำนวยความสะดวก ดูแล และติดตั้งอุปกรณ์นำเสนองาน

3.6 งานให้ความรู้ แนะนำทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรในระดับต่าง ๆ 

3.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการให้บริการ APPLICATION ON MOBILE

3.8 ปฏิบัติหน้าที่ด้านการออกแบบระบบให้บริการเครื่องแม่ข่ายประเภทต่าง ๆ

3.9 การดูแลระบบ FREE WIFI

3.10 ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมด้านการตรวจซ่อมและบำรุงอุปกรณ์แม่ข่าย

3.11 บริการตรวจ ซ่อม INTERNET  SERVER 

3.12 บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email), WEBSITE, FACEBOOK ของเทศบาล

3.13 บริการถ่ายทอดสดด้วย Video Streaming

3.14 บริการ สำรวจ และถ่ายภาพทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

3.15 ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมด้านโทรศัพท์พื้นฐาน ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาล ทั้งแบบเดิม ANALOG และ และแบบ DIGITAL ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสำนักเทศบาลเป็นผู้ประสานงาน

3.16 ดูแลและปรับปรุงระบบจากการใช้โทรศัพท์พื้นฐานที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก มาใช้ระบบ VOIP ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย

3.17 ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยจัดทำระบบการเก็บ LOG FILE การเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการทำการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน

3.18 ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยเมือง และความมั่นคง (ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง)

3.19 ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมด้านการให้บริการให้บริการ NETWORK ในเขตเทศบาล

3.20 บริการติดตั้งระบบ INTERNET ภายในองค์กร

3.21 บริการตรวจ ซ่อม ระบบเครือข่าย FIREWALL

3.22 ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม ด้านการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร ทั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอกสำนักงาน

3.23 บริการเพิ่มเติมด้านการถ่ายทอดสดสัญญาณ ผ่าน INTERNET

3.24 บริการเพิ่มเติมด้านการให้บริการ WIFI สาธารณะ

3.25 บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน สาย FIBER OPTIC ระหว่างหน่วยงานของเทศบาล

3.26 บริการชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, จอ PROJECTOR หรือ โครงการ INTERNET เคลื่อนที่

3.27 บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

3.28 บริการออกข้อกำหนด คุณลักษณะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ

3.29 งานบริการ สำรวจและถ่ายภาพทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

3.30 งานตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบโครงข่ายสัญญาณ NETWORK เชื่อมโยงสัญญาณสำนักงานภายนอก

3.31 งานออกสำรวจ และออกแบบระบบ โครงข่าย NETWORK และ ระบบ CCTV

3.32 บริการระบบเชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูง สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.33 บริการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VOIP ผ่านโครงข่ายไร้สาย

3.34 ปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart city)

3.35 งานออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multi Media) ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

3.36 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
 2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล  จังหวัด  และ รัฐบาล
 3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
 4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  สำรวจประชามติสำรวจกิจกรรมวิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอแนะประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
 5. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
 6. งานสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการข้อมูล ข่าวสารทางท้องถิ่น
 7. งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล และหน่วยงานอื่น
 8. งานต้อนรับ แนะนำการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
 9. งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และที่มีอยู่แล้ว
 10. งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำปรึกษาในการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. งานศิลป์ ออกแบบเขียนแผ่นป้าย  เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
 12. งานช่างภาพ เช่น  ถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอ  ฯลฯ

          –  งานตัดต่อวีดีทัศน์พร้อมลงเสียง  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล

          –  งานออกแบบและจัดทำป้ายไวท์นิล (ผ้าใบ) พร้อมติดตั้งตามจุดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั่วเขตเทศบาล

          –  งานติดตั้งเครื่องเสียงทั้งหน่วยงานภายใน  และหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานช่างไฟฟ้า เช่น  ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษา
 2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการ

     ฝ่ายนิติการ   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานในหน้าที่  ของกลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานวินัย/ เรื่องร้องเรียน  กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา  กลุ่มงานคดี  และกลุ่มงานบังคับคดี

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

    1.1 งานธุรการ  

>>> ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 0 2589 0500 ต่อ 2202

>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0 2589 0500 ต่อ 2203 - 2204

>>> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2589 0500 ต่อ 2205

>>> ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 0 2589 0500 ต่อ 2206

>>>>>> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2589 0500 ต่อ 2106
>>>>>> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนนทบุรี 0 2589 0500 ต่อ 2116

>>> ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0 2589 0500 ต่อ 2207

>>> ฝ่ายนิติกร 0 2589 0500 ต่อ 1404