"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาสตรี การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

1.  งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานสารบรรณ

1.2 งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

1.3 งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล

1.4 งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

1.5 งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

1.6 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

1.7 งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

1.8 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

1.9 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

1.10 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

1.11 งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

1.12 งานสวัสดิการต่าง ๆ

1.13 งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

1.14 งานการประชาสัมพันธ์

1.15 งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของ กองสวัสดิการสังคม รวมถึงการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน

1.16 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของกองหรืองานดังต่อไปนี้

2.1 งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี

2.2 งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง  เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

2.3 งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง

2.4 งานการพัสดุ  เช่น  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

1. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

1.2 งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

1.3 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

1.4 งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

1.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

1.6 งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

1.7 งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

1.8 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

1.9 งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

1.10 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อนต่าง ๆ

2.2 งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

2.3 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา

2.4 งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษา ฯลฯ

2.5 งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

2.6 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

2.7 งานให้คำปรึกษา  แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

2.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานกิจการสตรีและคนชรา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 งานสนับสนุนกิจการสตรีและคนชรา

3.2 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสตรีและคนชรา

3.3 งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ให้แก่สตรีและคนชรา

3.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการสตรีและคนชรา

3.5 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการสตรีและคนชรา

3.6 งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านกิจการสตรีและคนชราแก่ผู้มาขอรับคำแนะนำ

3.7 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

3. งานจัดระเบียบชุมชน

4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่สังคม

2. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม

3. งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสวัสดิการสังคม แก่ผู้มาขอรับ

4. งานสำรวจวิจัย สภาพปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  แบ่งออกเป็น

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ – รายได้ชุมชน

2. งานอนุรักษ์ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมรายได้ของประชาชน

3. งานอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

5. งานจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน

6. อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการตลาด

7. งานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

8. งานส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐ  และท้องถิ่น

9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

>>> กองสวัสดิการสังคม 0 2591 5021

>>> โทรสาร. 0 2580 2237

>>> ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0 2589 0500 ต่อ 2129

>>> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2589 0500 ต่อ 2130

>>> ฝ่ายพัฒนาชุมชน 0 2589 0500 ต่อ 2131

>>> ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 0 2589 0500 ต่อ 2132

>>> ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 0 2589 0500 ต่อ 2133

>>> ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 0 2589 0500 ต่อ 2134