"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 19 รายการ
ผลสรุปความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รอบเดือนเมษายน 2564 -กันยายน 2564
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ การให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลสรุปความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2563
สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ไปที่หน้า