ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563