"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
นายวิศษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
นายศราวุธ ธรรมแสง
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปารวีย์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นายคม แสงบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นายสนธยา ทองดี
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน
นางสาวสายฝน ถนอมรอด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางปารวีย์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา
จ่าเอกอนุรักษ์ โยธารักษ์
ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ว่าง
หัวหน้าแขวงท่าทราย
นางชนัฐกานต์ แสนชมภู
รักษาราชการแทน หัวหน้าแขวงสวนใหญ่