"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1333
นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1301
นายศราวุธ ธรรมแสง
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1301
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รก.ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1202
นายศราวุธ ธรรมแสง
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2221
นายคม แสงบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2308
นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1230
นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1321
นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2202
นางไพลิน สุยานะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2132
นายศราวุธ ธรรมแสง
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี รก.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โทร. 0 2589 0500 ต่อ 2124
จ่าเอกอนุรักษ์ โยธารักษ์
ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1106
นางสาวพิมพ์พิชชา อ่อนณะนัย
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน โทร. 0 2591 7863-6 ต่อ 265
นายสุรสิทธิ์ เวชสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รักษาราชการแทน หัวหน้าแขวงท่าทราย โทร. 0 2591 7863 ต่อ 103
นางชนัฐกานต์ แสนชมภู
หัวหน้าฝ่ายการคลัง แขวงสวนใหญ่ รก.หัวหน้าแขวงสวนใหญ่ โทร. 0 2589 0500 ต่อ 1232