"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
นายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรี
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี
นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี
นางสุรภี รุ้งโรจน์
รองนายกเทศมนตรี
นายมุหมัดอารี เกาะหมาก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
น.อ. สวาท นิยมเหตุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายวรุตม์ ปันยารชุน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ จำรัสเศรณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี