"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยให้มีงานสำนักงานแขวง งานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน งานนิติการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น งานสาธารณสุข งานช่าง อยู่ในแขวง หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่แขงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายสำนักงานแขวง

 ฝ่ายสำนักงานแขวง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับสำนักปลัดเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  สำหรับในเขตพื้นที่แขวงท่าทรายและงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

  ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน  และงานธุรการ

1. งานทะเบียนราษฎรมีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

1.2 งานด้านการสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น

1.3 งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.4 งานรับแจ้งเหตุผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.5 งานจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัตรประจำตัวประชาชนมีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

2.2 งานออกหลักฐานหรือคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 

2.3 งานด้านสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น

2.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  และงานธุรการทั่วไป

3.2 ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น

3.3 งานการประชุม

3.4 งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน

3.5 งานควบคุมสถานที่และยานพาหนะ

3.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการคลัง

    ฝ่ายการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานจัดเก็บรายได้ และงานเร่งรัดรายได้

1. งานจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล

1.2 งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

1.3 งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของแขวง  และเทศบาล

1.4 งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

1.5 งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

2. งานเร่งรัดรายได้มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

2.2งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

2.3 งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

2.4 งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

2.5 งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

2.6 งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

2.7 งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

2.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

    ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่ควบคุม  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุ และทรัพย์สิน  ดังนี้

1. งานพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1  งานการซื้อและการจ้าง

1.2 งานการซ่อมและบำรุงรักษา

1.3  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

1.4  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

1.5  งานควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ

1.6  งานการเช่าสังหาริมทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์

1.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานทะเบียนและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1  การยืมพัสดุ

2.2  การตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.3  การจัดทำงบทรัพย์สินประจำปี

2.4  การแลกเปลี่ยน

2.5  การเช่า

2.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานนิติการมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายในส่วนของแขวงท่าทราย

3.1  งานตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ

3.2  งานร่างสัญญา

3.3  งานตอบข้อหารือ  และให้คำปรึกษา

3.4  งานตราเทศบัญญัติต่าง ๆ

 3.5  งานตราข้อบังคับ  คำสั่ง  ประกาศ

 3.6  งานดำเนินคดีและงานบังคับคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  คดีภาษี  และคดีล้มละลาย

 3.7 งานให้คำปรึกษาและข้อหารือ

3.8  คดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.9  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นมีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1  งานเผยแพร่ข่าวสารของแขวงท่าทราย  และเทศบาล

4.2 งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัด  และรัฐบาล

4.3  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

4.4 งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะ ฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

4.5  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

4.6  งานศิลป์  ออกแบบเขียนแผ่นป้าย  เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

4.7  งานช่างภาพ  เช่น  ถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอ ฯลฯ

4.8  งานช่างไฟฟ้า  เช่น  ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4.9  งานดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายและ Network ขององค์กร

4.10  งานดูแลรับผิดชอบระบบเทคโนโลยี (IT) ภายในองค์กร

4.11  งานดูแลรับเรื่องร้องเรียน  รับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร  ทางระบบ Network

4.12 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานสาธารณสุข  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ งานรักษาพยาบาล งานทันตสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

6. งานช่างมีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายการช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร และผังเมือง งานควบคุมการก่อสร้าง  งานการโยธาและสุขาภิบาลและงานตามที่ได้รับ มอบหมายจากเทศบาล

 

>>> สำนักงานแขวงท่าทราย 0 2591 7863 - 7

>>> งานธุุรการ 0 2591 7863 - 6 หรือต่อ 222, 333

>>> โทรสาร. 0 2591 7876