"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

สรุปผลตารางการดำเนินงานด้านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงานส่วนราชการที่รับผิดชอบ

จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง กันยายน 2561

รวมเรื่องที่รับร้องเรียน

 

จำนวนเรื่องที่รับร้องเรียน

ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

 

สำนักปลัดเทศบาล

       

– ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

68

16

52

68

– ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0

0

0

0

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

149

112

39

149

สำนักการช่าง

61

29

32

 61

สำนักการคลัง

0

0

0

0

สำนักการศึกษา

0

0

0

0

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

1

0

1

1

กองวิชาการและแผนงาน

0

0

0

0

กองสวัสดิการสังคม

0

0

0

0

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

0

0

   0

0

รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

281

157

124

281

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี