"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประเพณี/เทศกาล
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

ประเพณีวันลอยกระทง  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวและชุมชน  สังคมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ทำให้ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอดกันต่อมาจนเป็นประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติที่โดดเด่นและฝังลึกในวิถีชีวิตมาช้านาน และเป็นประเพณีที่ชาวไทยได้แสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคา รู้จักรักษ์แม่น้ำลำคลองให้สะอาด เพื่อลูกหลานได้กินใช้ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น
ประเพณี/เทศกาลอื่นๆ