สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

แขวงท่าทราย

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยให้มีงานสำนักงานแขวง งานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน งานนิติการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น งานสาธารณสุข งานช่าง อยู่ในแขวง หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่แขงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue