สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กองสารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน

ภารกิจหน้าที่

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการปรับข้อมูลและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย การประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ และบันทึกพัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

หน่วยงานภายใน

Element

Become a Member


Continue