สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

แขวงสวนใหญ่

ภารกิจหน้าที่

         ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยให้มีงานสำนักงานแขวง งานคลัง งานสาธารณสุข อยู่ในแขวง หรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่แขวงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แขวงสวนใหญ่

หน่วยงานภายใน

Element

Become a Member


Continue