"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
บริการประชาชน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 164 รายการ
แบบคำร้องทั่วไป
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. 2564 - 2566 (IT Master Plan)
คู่มือ กฎกระทรวงสุขลักษณะ
แบบรายงานภาษีป้าย ภ.ป.1
ประกาศ แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร เทศบาลนครนนทบุรี
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
การรับแจ้งการย้ายออก
ไปที่หน้า