สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผา สัญลักษณ์แห่งนนทบุรี

room51

ตราประจำจังหวัด

           ตราประจำจังหวัดกำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีตราประจำจังหวัดต่าง ๆ เป็นครั้งแรก โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบขึ้นตามแนวคิดของแต่ละจังหวัด จังหวัดนนทบุรีได้เลือก “หม้อน้ำลายวิจิตร” เป็นตราประจำจังหวัด เพื่อสื่อความหมายว่าชาวนนทบุรี ยึดถือการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงมาช้านาน….

DSC06964

เส้นทางการอพยพของชาวมอญสู่นนทบุรี

ชาวมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดนนทบุรี มี 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 จากหงสาวดีและเมาะละแหม่ง  มี 2 เส้นทาง

–  ทางด่านแม่ละเมาะ : จากหงสาวดีขึ้นบกสู่ประเทศไทยด่านแม่ละเมาะมาลงแม่น้ำปิงที่บ้านระแหง (เมืองตาก) แล้วล่องลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนนทบุรี

–  ทางด่านเจดีย์สามองค์ : จากหงสาวดีขึ้นบกสู่ประเทศไทยทางด่านเจดีย์สามองค์ มาลงแม่น้ำแควน้อย ล่องเรือมาถึงเมืองกาญจนบุรี จากนั้นเดินบกตัดมาจนถึงนนทบุรี

กลุ่มที่ 2 จากตะนาวศรี   เดินบกเข้าสู่ไทยทางด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ เดินต่อมาถึงเพชรบุรี ลงเรือจากแม่น้ำเพชรบุรีเข้าคลองลัดเลาะออกแม่น้ำแม่กลอง ต่อเข้าคลองสุนัขหอน ออกแม่น้ำท่าจีนเข้าคลองมหาชัย คลองด่าน มาออกแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนนนทบุรี

Element

Become a Member


Continue