สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร และด้านบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง คำสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตลอดจนมีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ทุกระดับ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue