สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักการช่าง

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตรวจรับอาคารให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะ รับรองระวังเขตที่ดิน สำรวจออกแบบ เขียนแบบรูป วางโครงการ คำนวณโครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร ถนนสะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์ ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ออกแบบติดตั้งซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร ก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทาง ซ่อมแซมถนน ซอย ทางเดินเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ออกแบบตกแต่งจัดสถานที่และติดตั้งไฟฟ้า ประดับงานประเพณีงานรัฐพิธี และในวันสำคัญ ต่าง ๆ ติดตั้งปรับปรุงซ๋อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ ถนน ซอย สวนสาธารณะ ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย วิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำรวจออกแบบเขียนแบบประมาณราคาจัดทำแบบแปลน รูปแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำทั่วไป ได้แก่ ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน น้ำทิ้ง กำแพงกันดิน เขื่อนกันน้ำ บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำและระบบควบคุุมต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Element

Become a Member


Continue