สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการ ผลงานที่ผ่านมา สำนักการศึกษา

โครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล "งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10"

 โครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล
“การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ”
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

1. หลักการและเหตุผล

                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 หลักการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 สาระการเรียนรู้เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  ของแต่ละระดับการศึกษา และมาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

                 จากความสำคัญดังกล่าว ฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จึงจัดโครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล ระดับประเทศ เพื่อส่งตัวแทนครูผู้สอน และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง “เมืองกาญจน์วิชาการ 61” เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป         

 2. วัตถุประสงค์

              2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเทศบาลนครนนทบุรีที่ชนะเลิศการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง “เมืองกาญจน์วิชาการ 61” เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

              2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่น ๆ

3. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล นักเรียนในสังกัดเทศบาลที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครนนทบุรี บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน จำนวน 7 รายการ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยประมาณ 84 คน

4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

          4.1 เชิงปริมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

          4.2 เชิงคุณภาพ

               4.2.1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี  การพัฒนาคุณภาพด้านทักษะทางวิชาการ ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

               4.2.2 ครูผู้สอนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเทศบาลนครนนทบุรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสามารถเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันเพื่อส่งผลงานร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น

5. วิธีการจัดโครงการ

       5.1 ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ

       5.2 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ

       5.3 ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมของโครงการ

       5.4 ดำเนินการตามโครงการ

       5.5 ติดตามการดำเนินงาน

       5.6 ประเมินผลและรายงานผลโครงการ

6. วัน เวลา สถานที่

         ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) จังหวัดภูเก็ต

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

     7.1 ขออนุมัติโครงการ    ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

     7.2 ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน พ.ศ. 2561

     7.3 ประเมินโครงการ     ระหว่างวันที่  17 – 20 กันยาคม พ.ศ. 2561

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

              ฝ่ายวิชาการ  สำนักการศึกษา

9. งบประมาณ

                   เบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายนิทรรศการ แผ่นป้าย สติ๊กเกอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำนิทรรศการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   10.1 พนักงานครูเทศบาล และนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
การเสริมสร้างทักษะ และการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สามารถส่งผลงาน
ร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10  

                   10.2 พนักงานครูเทศบาล และนักเรียนที่ชนะเลิศเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ได้เตรียมความพร้อมในทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาการ พัฒนาผลงานทางวิชาการของตนเอง เพื่อส่งผลงานร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น

11. การประเมินผลโครงการ

          11.1 การสังเกตการณ์

          11.2 การเข้าร่วมการแข่งขัน และการได้รับรางวัล

 

Element

Become a Member


Continue