สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการ ผลงานที่ผ่านมา กองทะเบียนราษฎรและงาน

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี (ระยะที่ 3)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี (ระยะที่ 3)

1. หลักการและเหตุผล

          จากสภาพการขยายตัวของเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีที่เป็นเมืองปริมณฑลมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง มีการคมนาคมทางบกและทางน้ำที่สะดวกในการเดินทาง เช่น ทางบกมีรถประจำทางผ่านหลายสายได้แก่ สาย 18, 32, 63, 97, 114, 134, 175, 191, 203, 388, 543, 545 และรถไฟฟ้าสายสีม่วงเส้นทางบางซื่อ – บางใหญ่ ที่กำลังก่อสร้าง เป็นต้น ทางน้ำเป็นที่ตั้งของสถานีเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา สภาพพื้นที่โดยรวมของเขตเทศบาลนครนนทบุรีจึงเหมาะแก่การเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีพื้นที่ 38.9 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนบ้านเรือน 122,122 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรมากถึง 256,618 คน สภาพบ้านเรือนกระจายเต็มพื้นที่ การแบ่งเขตพื้นที่ในระบบเดิมนั้น ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นหมู่ ซึ่งการแบ่งพื้นที่ของแต่ละหมู่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนกว้าง ๆ คือในแต่ละหมู่ประกอบไปด้วยพื้นที่หลาย ๆ ซอยรวมกัน โดยอาศัยแนวถนน แนวซอย แนวลำคลอง แนวลำกระโดง เป็นพื้นที่แบ่งเขตหมู่ ในการกำหนดเลขหมายประจำบ้านในระบบหมู่ จะกำหนดให้ตามพื้นที่ในแต่ละหมู่เรียงตามลำดับการปลูกสร้างก่อน-หลัง ทำให้เลขหมายประจำบ้านกระโดดข้ามกันไม่เรียงกันเป็นระเบียบยากแก่การตรวจสอบและค้นหา ทำให้การกำหนดหน่วยเลือกตั้งไม่สอดคล้องกับพื้นที่ประชาชนอยู่อาศัย ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการกำหนดเลขหมายประจำบ้านแบบเดิมไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545) 

          แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านๆ มาสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบประกอบกับมีการเลือกตั้งบ่อยครั้ง ทำให้การดำเนินงานตามโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ยังไม่เรียบร้อย  ดังนั้นเทศบาลนครนนทบุรีจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีในระยะที่ 3 ในพื้นที่ตำบลบางกระสอส่วนที่เหลือ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน และตำบลสวนใหญ่ โดยเปลี่ยนการกำหนดเลขหมายประจำบ้านตามพื้นที่ของหมู่ เป็นการกำหนดเลขหมายประจำบ้านตามพื้นที่ของแต่ละ ถนน ตรอก ซอย  โดยฝั่งซ้ายของถนน ตรอก ซอย ให้กำหนดเลขหมายประจำบ้านเป็นเลขคี่ ฝั่งขวาให้กำหนดเป็นเลขคู่ เรียงกันไปตามลำดับบ้านในแต่ละฝั่งของถนน ตรอก ซอย จนครบทุกหลัง โดยอาศัยอำนาจของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ตามความข้อ 38 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545)  ในการดำเนินงานตามโครงการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเลขที่จะเรียงกันทุกถนน ตรอก ซอย ฝั่งซ้ายของ

2.2 ถนน ตรอก ซอย จะเป็นเลขคี่ ฝั่งขวาของถนน ตรอก ซอย จะเป็นเลขคู่

2.3 เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาที่ตั้งของบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการอื่น ๆ หรือหน่วยงานเอกชนหรือประชาชนทั่ว ๆ ไป

2.4 เพื่อความสะดวกในการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่

2.5 เพื่อให้ฐานข้อมูลบ้านเรือนมีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

2.6 เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ

2.7 เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545)

3. เป้าหมาย

          แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน จากเดิมที่กำหนดเลขหมายประจำบ้านตามพื้นที่ของหมู่ เปลี่ยนเป็นการกำหนดเลขหมายประจำบ้านตามพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย ในตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่ตำบลบางกระสอ จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่ดำเนินการ 

2. พื้นที่ตำบลตลาดขวัญ จำนวน   25,749 หลังคาเรือน

3. พื้นที่ตำบลบางเขน จำนวน   25,851 หลังคาเรือน 

4. พื้นที่ตำบลสวนใหญ่ จำนวน   13,665 หลังคาเรือน

4. วิธีดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีทราบ โดยจัดทำประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี, จัดทำเอกสารเผยแพร่, จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามสถานที่ต่าง ๆ

2. จัดทำคำสั่งเทศบาลนครนนทบุรีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินงานตามโครงการ

3. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดำเนินงานตามโครงการ

4. จัดประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น สำนักการช่าง กองสวัสดิการสังคม สำนักการคลัง กองวิชาการและแผนงาน เป็นต้น

5. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน และหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา กรมที่ดิน องค์การโทรศัพท์ สรรพากร เป็นต้น

6. สำรวจและติดตั้งป้ายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการจนครบ

7. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องและป้ายบ้านเลขที่ใหม่สำหรับแจกเจ้าบ้าน

8. ออกสำรวจและเก็บข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น 5 ชุด ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแยกเป็นฝั่งซ้าย, ฝั่งขวา ของถนน ตรอก ซอย

9. จัดทำฐานข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ พร้อมลงเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก และกำหนดเลขหมายประจำบ้านให้ใหม่ตามระเบียบ โดยฝั่งซ้ายของถนน ตรอก ซอย ให้กำหนด
เป็นเลขคี่ ฝั่งขวาให้กำหนดเป็นเลขคู่เรียงกันจนสุดถนน ตรอก ซอย

10. ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการรายงาน เจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ที่ได้ลงเลขรหัสประจำบ้านแล้วมาแก้ไขในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และรายงานผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามระเบียบฯ

11. แจ้งเจ้าบ้านและแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสำเนาทะเบียนบ้าน โดยจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าบ้านทุกหลังที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เจ้าบ้านนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียน และรับหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน พร้อมป้ายทะเบียนบ้านใหม่ เพื่อใช้ติดคู่กับบ้านเลขที่เดิม

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. งบประมาณค่าใช้จ่าย

1. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล หรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดและประเภทดังกล่าวไว้ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของแผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ

2. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา สำนักการช่างในหมวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี  เทศบาลนครนนทบุรี

8. การประเมินผลโครงการ

มอบหมายงานธุรการ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ผู้บริหารทราบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงกันทุกถนน ตรอก ซอย ฝั่งซ้ายของถนน ตรอก ซอย เป็นเลขคี่ ฝั่งขวาเป็นเลขคู่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือประชาขนสามารถตรวจสอบและค้นหาที่ตั้งของบ้านได้โดยสะดวก

2. เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย การกำหนดเลขหมายประจำบ้านโดยการแบ่งพื้นที่เป็น ถนน ตรอก ซอย สามารถกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่ ทำให้ประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยสะดวกและไปใช้สิทธิมากขึ้น

3. ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

Element

Become a Member


Continue