สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการ ผลงานที่ผ่านมา สำนักการคลัง

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี

1. หลักการและเหตุผล

          การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะยุคปัจจุบันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในทุกภาคส่วนราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เพ่งเล็งของหน่วยงานตรวจสอบและประชาชนทั่วไปมากกว่าอดีต ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเข้าหน้าที่ของรัฐว่ามีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายของทางราชการ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรกับเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤตจากผลการปฏิบัติงานในอดีตที่ผ่านมามีมูลการทุจริต คอรัปชั่น และมีข้อบกพร่องผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนา โดยไม่รู้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและขาดหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา แนะนำที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความกระตือรือร้นและขาดความมั่นใจ ขาดขวัญกำลังใจ ซึ่งเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องหาหนทางแก้ไขและหาปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆมาช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

          ดังนั้น เทศบาลนครนนทบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้กรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชน โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 เพื่อให้ประชาชน หรือ ตัวแทนภาคประชาชน หรือตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ฯลฯได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง

2.2 เพื่อให้ประชาชน หรือตัวแทนภาคประชาชน หรือตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.3 เพื่อการพัฒนาองค์กร เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542

3. เป้าหมาย

การจัดทำโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ดังนี้

3.1 เชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนหรือตัวแทนภาคประชาชนในแต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารเทศบาล ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภา และประธานในพิธี ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตามและผู้สังเกตการณ์ จำนวน ประมาณ 250 คน

3.2 เชิงคุณภาพ ได้แก่

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและอย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาได้ร่วมรับรู้ใหม่ๆด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมสัมมนา ภายในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560

5. วิธีดำเนินการ

5.1 ในการจัดฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้การบรรยายเชิงวิชาการบูรณาการกับกิจกรรมเชิงวิชาการระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นด้านการพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดการความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

5.2 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

5.3 เสนอโครงการต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบโครงการ

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและวางแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาตามวันเวลาที่กำหนด

5.6 ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงแรมบานาน่า รีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

7. งบประมาณในการฝึกอบรม

          โดยเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินการ หมดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

8. ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย

8.1 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.2 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

8.3 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ

9. ตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ (KPI)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาอบรมอย่างน้อย 80% ของกำหนดการและได้รับการประเมินความรู้ จากบททดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (PRETEST – POSTEST)

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ประชาชนแบะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง

10.2 ประชาชนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และได้บูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เรียนรู้ร่วมกัน

10.3 องค์กรมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชทฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

11. ผลผลิต

11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น

11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ได้ร่วมคิด ได้ร่วมตัดสินใจ ได้ร่วมรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ด้านความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

11.3 ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ใหม่ๆ และเกิดความมั่นใจ เต็มใจที่จะทีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยดี

11.4 องค์กรได้รับการพัฒนาด้านความโปร่งใสและประชาชนเข้าถึงในการมีส่วนร่วมเพื่อการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

12. ผลลัพธ์

12.1 ประชาชนหรือผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีได้รับการตอบสนองความต้องการมากที่สุดและเกิดความพึงพอใจในกระบวนการตัดสินใจของท้องถิ่น

12.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นการกระจายอำนาจและประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

12.3 ประชาชนหรือผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เกิดความรู้สึก รู้สึกผูกพันและมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน

12.4 ประชาชนหรือผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีบทบาทในการตัดสินใจ กำกับดูแลตรวจสอบ และสามารถสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลนครนนทบุรีได้อย่างเต็มที่

12.5 องค์การจะได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนไปอย่างเข้มแข็งและสามารถเป็นแบบอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน

Element

Become a Member


Continue