สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการ ผลงานที่ผ่านมา กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

การแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี

การแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี 

1. หลักการและเหตุผล

          เทศบาลนครนนทบุรี มีนโยบายส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี    ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในฐานะที่เทศบาลนครนนทบุรีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ให้ความรู้และสนับสนุน ให้เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคลในชุมชน ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสร้างความสามัคคีในชุมชน

          เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้ทำโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 อาศัยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2442 พระราชบัญญัติหมวดที่ 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (14) การส่งเสริมกีฬาและตามเทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (2.11) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี (หน้า 194) จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา

2.2 เพื่อให้ประชาชน ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา

2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรในชุมชนทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.4 เพื่อให้ประชาชน มีความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3. เป้าหมาย

ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย จำนวน 1,000 คน

4. ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาและเกิดความสามัคคีระหว่าง   ชุมชนในเขตเทศบาลได้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80

5. วิธีดำเนินการ

5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

5.2 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประธานแต่ละชุมชนเพื่อดำเนินแนวทาง

5.3 ติดต่อประสานงานกรรมการตัดสิน

5.4 ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล

5.5 สรุปและประเมินผล

6. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่   30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม  2560

7. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                                                                                                                       

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา          

9. งบประมาณ

          โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560 ตั้งไว้ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้อ 7 (2),(6) และ(7) หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ข้อ 8 (1)(2)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 เยาวชน และประชาชนรักการออกกำลังกายและรักการเล่นกีฬา

10.2 เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

10.3 เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

10.4 เยาวชนและประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในระหว่างชุมชน

                                                                                                                                                                                                                                        

ประเพณีทำบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. หลักการและเหตุผล

          อาศัยตามอำนาจหน้าที่ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (11) การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในในการพัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้จัดโครงการประเพณีทำบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ ณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

          พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ เดิมที่วัดหน้าโบสถ์ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่ยึดมั่นของประชาชนโดยมีประชาชนเข้ามากราบไหว้สักการะเป็นจำนวนมากทุกวันต่อมาจึงได้มีดำริให้ย้ายวัดหน้าโบสถ์ออกมาบริเวณใกล้เคียงกับเขตพระราชฐานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงได้มอบหมายให้เทศบาลนครนนทบุรีดำเนินการย้ายวัดหน้าโบสถ์ และวัดเชิงท่ามารวมกัน จึงเป็นพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ซึ่งอยู่ในความดูและของเทศบาลนครนนทบุรีเป็นต้นมา 

          เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) จึงได้เชิญเทศบาลนนทบุรีร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการบรวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การห่มผ้าพระประธาน ในพระอุโบสถตลอดจนการสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ซึ่งในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานของที่ระลึกแด่ผู้สูงอายุที่ร่วมในกิจกรรมรดน้ำดำหัวด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันปีใหม่ไทยให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.2 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

2.3 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของวัด ชุมชน และองค์กร

3. เป้าหมาย

ข้าราชบริพารในพระองค์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 500 คน

4. ตัวชี้วัด

วัฒนธรรมประเพณีไทย ตามหลักพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5. วิธีดำเนินการ

5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

5.2 ประชุมร่วมกันระหว่าง สำนักงานที่พักเขตพระราชฐาน ในพระองค์ฯ จังหวัดนนทบุรี  เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด

5.3 บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและสถานที่ให้สะอาดและสวยงาม

5.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชบริพาร ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

5.5 ดำเนินกิจกรรม

– พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

– พิธีผูกผ้า สรงน้ำหลวงพ่อเสือ

– พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– พิธีแห่ผ้าห่มพระประธาน

– พิธีสงฆ์

– พิธีห่มผ้าพระประธานประจำอุโบสถ

– การสรงน้ำพร

– การรดน้ำผู้สูงอายุ

5.6 สรุป ประเมินผล

6. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

7. สถานที่ดำเนินการ

พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบถส์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

8. งบประมาณ

          งบประมาณกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา แผนศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ จำนวน 335,000 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หมวด 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ 7 (1) (2) (3) (7)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ประชาชนและข้าราชบริพารได้ร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในวันปีใหม่ไทยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10.2 ประชาชนได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

10.3 ประชาชน ข้าราชบริพารในพระองค์และหน่วยงานท้องถิ่นเกิดความรักความสามัคคีกันมากขึ้น

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

1. หลักการและเหตุผล

           วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือน  ตามพระวินัยบัญญัติ  โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น จึงมีการจัดประเพณีหล่อเทียนพรรษาสำหรับให้พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ ซึ่งเทียนพรรษาสามารถอยู่ได้ตลอด  3  เดือน  และเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง ชาวพุทธจึงนิยมหล่อเทียนเพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยในเวลาค่ำคืนตลอดฤดูฝน และนิยมปฏิบัติกันจนมาเป็นประเพณีหล่อเทียนพรรษาขึ้น ในการถวายเทียน เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนา พร้อมนำต้นเทียนพรรษาไปถวายวัด ในเขตชุมชนของตนเอง  อันเป็นประเพณีที่ควรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

          เทศบาลนครนนทบุรี  จึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา56 (1) และพระราชบัญญัติ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา16 (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมหล่อเทียนพรรษาและตกแต่งต้นเทียนพรรษา พร้อมนำต้นเทียนพรรษาไปถวาย วัดในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริม  และบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

2.2 เพื่อเป็นการสืบสาน  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทยให้คงอยู่สืบไป 

2.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชนในการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีของไทย

3. ตัวชี้วัด

ประชาชนเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. เป้าหมาย

          ประชาชน  ชุมชน  โรงเรียน  บริษัท  ห้างร้าน  เข้าร่วมกิจกรรมและนำเทียนไปถวายวัดภายในเขตเทศบาลอย่างน้อย จำนวน 500 คน

ดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี กำลังได้รับผลกระทบจากสภาวะสิ่งแวดล้อมและสภาพการจราจรที่คับคั่ง รวมทั้งปัญหาทางด้านค่าครองชีพเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสารเสพติด  โดยที่เยาวชนและประชาชนเข้าไปมั่วสุมกับสารเสพติดเหล่านั้น ทำให้สุขภาพทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตเสื่อมถอยลง ก่อปัญหาทางด้านสังคมที่ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้กำหนดจัดโครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  18   ประจำปี  2560  ณ  บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี เพื่อเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

          เทศบาลนครนนทบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (8) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 16  (1)  ดังนั้น  เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะทางด้านดนตรี  ได้แก่ การร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากลและกิจกรรมการเต้นเข้าจังหวะ  ฯลฯ         

2. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงออกทางด้านร้องเพลงและกิจกรรมการเต้น    

2.2  เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับสารเสพติดและช่วยลดปัญหาสารเสพติดในหมู่เยาวชน

2.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีจิตใจและอารมณ์แจ่มใส

2.4 เพื่อเป็นการปลูกฝังรู้แพ้-ชนะ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

3. กิจกรรม

3.1 จัดแสดงดนตรีเพื่อประชาชนฯทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ และชมการประกวด ประมาณ  2,000  คน

3.2 จัดการประกวดร้องเพลง  2 ประเภท คือ เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 8-12 ปี รวมชายหญิง / รุ่นอายุ 13 – 18 ปี รวมชายหญิง และรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย,หญิง โดยมีนักร้องเข้าประกวด ประมาณ  150  คน

3.3 จัดการประกวดเต้น (ลีลาประกอบเพลง) จำนวน  4  รุ่น  คือ รุ่นอายุ  3 – 6  ปี  รุ่นอายุ  7 – 12  ปี รุ่นอายุ  13 – 18  ปี ทีมละ  6  คน และการเต้น Cover Dance (ไม่จำกัดเพศ)  ทีมละ 8 คน โดยมีผู้เข้าประกวดประมาณ 20 ทีม 

4. วิธีดำเนินการ

4.1 ประชุมผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาล

4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

4.4 เชิญโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาล

4.5 ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 

การประกวดร้องเพลงและการประกวดเต้น

4.6 ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

4.7 ดำเนินการจัดประกวดร้องเพลงและประกวดเต้น

4.8 ประเมินผล  และรายงานผล

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  ถึง  วันศุกร์ที่  7  เมษายน  2560 

–  รอบคัดเลือก  วันศุกร์ที่  10  มีนาคม และวันศุกร์ที่  17  มีนาคม  2560

–  รอบรองชนะเลิศ   วันศุกร์ที่  24  มีนาคม และวันศุกร์ที่    31  มีนาคม  2560

–  รอบชิงชนะเลิศ  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน  2560

6. สถานที่ดำเนินการ

เวทีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี

8. งบประมาณ

           เบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้  จำนวน  1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  หมวด 1  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ 7 (1), (2)  และ(3)  และข้อ 4

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนกล้าแสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและเต้นเข้าจังหวะเป็นหมู่คณะ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมสารเสพติด

9.2 เพื่อทำให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์  

9.3 เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ได้เรียนรู้การรู้แพ้  รู้ชนะในการประกวดฯ  และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก เยาวชน  และประชาชน 

การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

1. หลักการและเหตุผล

          จังหวัดนนทบุรี  เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี  เมื่อ พ.ศ. 2092  ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  6  อำเภอ  คือ  อำเภอเมืองนนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  อำเภอบางกรวย  อำเภอบางบัวทอง  อำเภอบางใหญ่  และอำเภอไทรน้อย  มีพื้นที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็นสองส่วน  คือ  ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก  พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี  จึงเป็นที่ราบลุ่มมีคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและคูคลองที่ขุดขึ้นในสมัยต่างๆ เป็นจำนวนมาก  และจากที่จังหวัดนนทบุรี  เป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ประกอบกับมีศักยภาพด้านที่ตั้งภูมิประเทศที่เหมาะสม  มีอาคารศาลากลางหลังเก่าที่สวยงาม  มีหอนาฬิกาที่เก่าแก่ และท่าน้ำนนทบุรีที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ  จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุที่งดงามเป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยว จึงควรที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี

          จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครนนทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี  และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  มาตรา  53 (1)  มาตรา  54  (3)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร และมาตรา 56 (1) (8) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันระหว่างวัด เอกชน และภาครัฐ โดยอาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บทที่ 3 ทวิ การทำการนอกเขตเทศบาลและการทำการร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดแหล่งท่องเที่ยวนอกเขตเทศบาลนครนนทบุรี  อันได้แก่  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด  และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ทราบและมาท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่จังหวัดนนทบุรี และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป  อีกทั้งส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยของนักเรียนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว โดยฝึกเป็นมัคคุเทศก์ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และความภาคภูมิใจต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี โบราณสถาน  โบราณวัตถุ

2.3 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี

2.4 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน  ในการจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้า OTOP

2.5 เพื่อให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญและเกิดสำนึกรักในท้องถิ่นของตนเอง

2.6 เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและปลูกฝังให้เยาวชนรักและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3. เป้าหมาย

          จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี  ได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 2. ศาลเจ้าแม่ทับทิม 3.ศาลหลักเมือง(เดิม) 4.วัดโตนด 5.วัดบางระโหง 6.วัดท้ายเมือง 7. วัดแคนอก 8. พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ 9. วัดฉิมพลีสุทธาวาส 10. วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร และวัดวาอารามในบริเวณใกล้เคียง

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่  29  มกราคม  และวันที่  5 , 12 , 19  และ 26 กุมภาพันธ์  2560

5. สถานที่ดำเนินการ

          เพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณท่าน้ำนนทบุรี  และสถานที่ท่องเที่ยว  นนทบุรี  ได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 2. ศาลเจ้าแม่ทับทิม 3. ศาลหลักเมือง(เดิม) 4. วัดโตนด 5. วัดบางระโหง 6. วัดท้ายเมือง 7. วัดแคนอก 8. พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ 9. วัดฉิมพลี 10. วัดปรมัยยิกาวาส  และวัดวาอารามในบริเวณใกล้เคียง

6. งบประมาณ

6.1 งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2560  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว  เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ตั้งไว้  3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

6.2 งบประมานสนับสนุนจากเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

8.1. ดำเนินโครงการตามวิธีการดำเนินงานได้ครบถ้วน

8.2 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ  60  ของกลุ่มเป้าหมาย

8.3 ประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอื่นๆ รวมนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จำนวน ไม่น้อยกว่า  5,000  คน

8.4 ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของรายได้ปกติ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนนทบุรีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

9.2 นักท่องเที่ยวที่มาร่วมโครงการได้รับความรู้  ความเข้าใจ  จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ

9.3 ประชาชนในท้องถิ่นได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง

9.4 ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำสินค้ามาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

9.5 ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญและเกิดสำนึกรักในท้องถิ่นของตนเอง

9.6 เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ฝึกฝนในการเป็นมัคคุเทศก์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

อุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. หลักการและเหตุผล

          ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร    สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา  15  นาฬิกา 52 นาที  ด้วยอาการสงบ นั้น

          เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้จัดกิจกรรมอุปสมบท จำนวน 89 รูป เป็นระยะเวลา 9 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยอาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (8)  ประกอบมาตรา 53 (1)  และมาตรา 56 (1)  และอาศัยพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (11) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดี  ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการอุปสมบทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.2 เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

2.3 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

3. เป้าหมาย

3.1 ผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ฯ  จำนวน 89 คน

3.2 บิดา มารดา และญาติของผู้อุปสมบท  จำนวน  500  คน

4. วิธีดำเนินการ

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท

4.4 จัดการปฐมนิเทศเตรียมตัวก่อนอุปสมบท พิธีเทศน์สอนนาค พิธีอุปสมบท ณ วัดบัวขวัญ        พระอารามหลวง วัดแคนอก วัดลานนาบุญ

4.5 สรุปและประเมินผล     

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง (เจ้าภาพ) ครั้งที่ 33

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง (เจ้าภาพ) ครั้งที่ 33

 

1. หลักการและเหตุผล

          เทศบาลนครนนทบุรี มีนโยบายสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์และสังคม อีกทั้งพัฒนา IQ (การพัฒนาด้านสติปัญญา) ไปพร้อมๆกันกับการพัฒนา EQ (การพัฒนาด้านอารมณ์) AQ (การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาและการเผชิญกับวิกฤต) MQ (การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม) และ SQ (การพัฒนาด้านสังคม) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในสังกัดเทศบาลให้ก้าวไกลทางด้านกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นนักกีฬาที่มี่ชื่อเสียงต่อไปในอนาคต

          เทศบาลนครนนทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนในสังกัด จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง (เจ้าภาพ) ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 อาศัยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคกลาง ที่มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดทุกระดับได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านการเล่นกีฬาที่ตนเองมีความถนัด

2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีความอดทน มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

2.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา-กรีฑา ให้ได้ผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.4 เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างพื้นฐานในการเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐาน และเป็นการยกระดับ    ไปเล่นกีฬาในระดับจังหวัด เขต และประเทศชาติต่อไป

3. เป้าหมาย

3.1 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ประมาณ 5,000 คน

3.2 เพื่อให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4. วิธีดำเนินการ

4.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ                                

4.3 ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง

4.4 จัดทำแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ

4.5 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

4.6 ประชุมคณะกรรมการในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

4.7 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

4.8 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

4.9 จัดเตรียมเอกสารและประสานงานขั้นตอนการดำเนินงาน

4.10 ดำเนินการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่

–  ฟุตบอล (ชาย) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ,(หญิง) อายุ 14 ปี 18 ปี

– ฟุตซอล (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี

– วอลเลย์บอลในร่ม (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี

– วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

– เซปัคตะกร้อ (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

– เทเบิลเทนนิส (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

– เปตอง (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

– แบดมินตัน (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

– กรีฑา (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

– หมากรุกไทย (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

– หมากฮอส (ชาย,หญิง) อายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี

4.11 กำกับติดตามดูแลและประเมินผลนำเสนอผู้บังคับบัญชา

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ในระหว่างวันที่  19 – 30 ตุลาคม  2558

6. สถานที่ดำเนินการ

6.1 สนามแข่งขัน

1. ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี

2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี

3. สนามกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

4. สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

5. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

6. สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข

7. สนามกีฬาสถาบันบำราศนราดูร

8. สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

9. สนามกีฬาโรงเรียนศรีบุณยานนท์

10. สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

11. โรงยิมโรงเรียนปากเกร็ด

6.2 สถานที่พัก

1. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์               11. โรงเรียนวัดบัวขวัญ                       

2. โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา     12. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์                 

3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์            13. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์                  

4. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม       14. โรงเรียนสมรโกฏิ                

5. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม        15. โรงเรียนธัมมสิริศึกษา          

6. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์      16. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

7. โรงเรียนวัดแคนอก                     17. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

8. โรงเรียนวัดปากน้ำ                     18. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

9. โรงเรียนวัดลานนาบุญ               19. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 

10. โรงเรียนกลาโหมอุทิ

7. งบประมาณ

7.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2559 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง (เจ้าภาพ)    ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจ่ายจากเงินรายได้ 15,000,000 บาท

7.2  เงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  6,000,000  บาท

7.3  เงินอุดหนุนทั่วไปจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  1,000,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีพัฒนาการทางด้านกีฬาที่ดีขึ้นและได้แสดงออกถึงความสามารถในกีฬาที่มีความถนัด

9.2 นักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาคกลาง ได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาองค์กร

9.3 นักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทักษะด้านกีฬาและกรีฑาที่ดีและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

9.4 นักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาพื้นฐานในการเล่นกีฬา ให้ได้มาตรฐานและยกระดับความสามารถ สู่ระดับชาติต่อไป

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. หลักการและเหตุผล

          ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันประเพณีแข่งเรือเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย  มีการจัดขึ้นเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เทศบาลนครนนทบุรีพิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าประเพณีการแข่งขันเรือเป็นประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อย่างจริงจัง  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เทศบาลนครนนทบุรี มีภารกิจการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) ประกอบมาตรา 53(1) และมาตรา56(1) (8) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 หมวด 2 มาตรา 16 (8) (11) ดังนั้น เทศบาลนครนนทบุรี จึงมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลถาวรให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศบาลนครนนทบุรีจึงจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประเภท 30 ฝีพาย และ 55 ฝีพาย โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช          

2.2 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเรือพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านของคนนนทบุรี

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมกันส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลนครนนทบุรี

2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั้งด้านสุขภาพพลานามัย เศรษฐกิจและสังคม

3. เป้าหมาย

3.1 จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรือยาวประเภท 55 ฝีพาย เรือยาวประเภท 30 ฝีพาย  การแข่งขันเรือพื้นบ้าน ทั้งในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ประมาณ 2,500 คน

3.2 เพื่อให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4. วิธีดำเนินการ

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

4.2 คณะผู้บริหารร่วมประชุมพิจารณา หารือแนวทางการจัดงาน

4.3 ประสานงานกับ วัด ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

4.4 เชิญทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณี

4.5 จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดการจัดงาน

4.6 ประชุมคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการจัดการแข่งขัน

4.7 จัดการแข่งขันดังนี้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

– จัดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

– จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 ฝีพาย และ 55 ฝีพาย รอบแรกและรอบสอง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

– จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 ฝีพาย และ 55 ฝีพาย รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ

4.8 สรุป ติดตามผล และประเมินผล

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ในระหว่างวันที่  6 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

6. งบประมาณ

          งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ จากงบประมาณ 12,000,000บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช

8.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม เรือพื้นบ้าน     

8.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง

8.4 คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

Element

Become a Member


Continue