"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างทีมงานในยุค New Normal” วันที่ 23 ส.ค. 2564

>>> การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ หลักสูตร "การสร้างค่านิยมที่ดี และต่อต้านการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่” วันที่ 19 ส.ค. 64

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” วันที่ 20 ส.ค. 2564

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" วันที่ 9 เม.ย. 64

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคล ของ อปท." วันที่ 13 มี.ค. 64

>>> การฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562" วันที่ 29 ม.ค. 64

>>> การฝึกอบรมหลักสูตร “ศึกษาทำความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างฯ  (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง” 15-16 ต.ค. 64

 

>>>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น (วันที่ 25 ต.ค. 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563

>>>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น (วันที่ 8-9 ก.ย. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563

>>> การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

>>> การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศของบุคลากรด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562

>>> การพัฒนาพฤติกรรมการบริการการทำงานเป็นทีม สำนักการช่าง ประจำปี พ.ศ. 2562

 

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----