"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

>>> หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักวิชาการตรวจสอบภายใน" รุ่นที่ 6

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักวิชาการศึกษา" รุ่นที่ 67

รายงานการฝึกอบรม  หลักสูตร "่ นายช่างโยธา" รุ่นที่ 11

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "นักสันทนาการ" รุ่นที่ 1

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ" รุ่นที่ 136

รายงานการเข้าอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 85

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 86

รายงานการเข้าอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 86

รายงานการเข้าอบรม หลักสูตร "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)" รุ่นที่ 24 

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 90

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "พนักงานดับเพลิง"

>>> หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การจัดทำแผนงบประมาณ โครงการ และเบิกจ่าย  การเขียนรายงานและสรุปรายงาน เป็นต้น

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ภายในอาคาร"

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 (ศรีศักดิ์)

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89) และแนวทางปฏิบัติราชการที่ อปท. ควรรู้ รุ่นที่ 2

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1"

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562"

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันสุขภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ"

รายงานการประชุมวิชาการเรื่อง "การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (Nursing Practitioner in The New Normal Era)

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----