"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
รายงานการประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 48 รายการ
โครงการยกย่องพ่อดีเด่น ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2563
โครงการประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขนและการแข่งขันเรือพื้นบ้าน ประจำปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
โครงการขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
โครงการงานห่มผ้าพระประธาน ประจำปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
โครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี 2562
โครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนท์ ประจำปี 2562
โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี 2562
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2562
โครงการสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2562
โครงการอบรมพัสดุ ประจำปี 2562
โครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
โครงการแข่งเรือยาว ประจำปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
โครงการจัดงานวันพ่อ ประจำปี 2561
โครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำปี 2561
โครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน ประจำปี 2561
ไปที่หน้า