"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) จำนวน 4 รายการ ให้กับศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563) (สำนักการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2565