"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
เลขที่ 63/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง Server) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2565