"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
เลขที่ 62/2565 ประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2565