"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง นโยบายรณรงค์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เทศบาลนครนนทบุรี
15 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  

เรื่อง  นโยบายรณรงค์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เทศบาลนครนนทบุรี

                   ด้วยเทศบาลนครนนทบุรีมีนโนบายจัดทำโครงการรณรงค์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี (2560-2579) ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมศักยภาพให้เทศบาลนครนนทบุรีใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล