"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
เลื่อนการประกาศวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาฯ (สำนักการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยครู)
13 สิงหาคม 2564

 

              เทศบาลนครนนทบุรีขอเลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยครู (ปฐมวัย, คณิตศาสตร์ พลศึกษา, บรรณารักษ์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, และภาษาไทย) จากวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยทางเทศบาลฯ จะประกาศ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ https://nakornnont.go.th ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิด