"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เพื่อให้บริการฉีดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
17 กรกฎาคม 2564

**เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2564  ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น**      

 (หรือจนกว่ายอดจองครบจำนวน)

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เพื่อให้บริการฉีดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี        ขณะนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้รับจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วบางส่วน   ในส่วนนี้เทศบาลฯจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไว้กับเทศบาลนครนนทบุรีก่อนแล้ว ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2563 เป็นลำดับแรกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น    

โดยเทศบาลจะแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนให้ทราบต่อไป         

 และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับเทศบาลนครนนทบุรีมาก่อน เทศบาลฯ ได้เปิดให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขต เทศบาลนครนนทบุรีมา ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน   โดยกำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนวัคซีน ดังนี้ – มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป – มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (จะได้รับการจัดสรรก่อน)  - เป็นผู้อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี เกิน 6 เดือนขึ้นไป – เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดมาก่อน        

สำหรับวันเวลาเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2564  ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น       (หรือจนกว่ายอดจองครบจำนวน)          

สำหรับช่องทางการลงทะเบียน ให้ลงได้เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่        

1. โดยผ่านช่องทางออนไลน์ “สะดวกที่สุด ลดความแออัด” https://forms.gle/qLN13GrxgGYwvGRc7 *หลังเข้าหน้าลงทะเบียนแล้ว โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และข้อมูลสุขภาพ ตามความเป็นจริง กดยืนยันการประสงค์ฉีดวัคซีน และกดส่ง     

 

                                                                                                            

 

 2. จุดบริการลงทะเบียนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง สะดวก ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น “ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สะดวกลงเอง” ติดต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ผ่านระบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนในระบบ “หมอพร้อม”

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ เบอร์โทร 025914185 และ 025914186 ที่ตั้ง : สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 แผนที่การเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/22ffZCuwVYtpaDvXA

2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ เบอร์โทร 025252395 และ 025262935 ที่ตั้ง :  ท่าน้ำนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ แผนที่การเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/a67Ee35GHt37HfC19

3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย เบอร์โทร 029528705-6 ที่ตั้ง : สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี แผนที่การเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/P8ynC3M5PF5GdzT29

4. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฏิ เบอร์โทร 02577320 ที่ตั้ง : ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ต.บางกระสอ แผนที่การเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/UWUyMRfdmyQwLYey7

5. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ทรายทอง เบอร์โทร 025884827 แผนที่การเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/DpCZgjqcMBCjLgkp6

6. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ เบอร์โทร 025896824 ที่ตั้ง : ถนนติวานนท์ (แยกสนามบินน้ำ) แผนที่การเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/n6Jf4A9n8pf1vqiF6

 

*โปรดเตรียมบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน       ทั้งนี้ หลังการลงทะเบียน เมื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ และกำหนดวันเวลาการเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จะประกาศทางเวปไซต์เทศบาลนครนนทบุรี และทางระบบจะมีการส่ง sms แจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป         ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หรือ เมื่อวัคซีนได้รับการจัดส่งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ *** ท่านที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนทางเลือกไว้กับเทศบาลนครนนทบุรี ทุกช่องทางตั้งแต่รอบแรกปลายปี พ.ศ.2563 จะได้รับการพิจารณาจัดสรรวัคซีนเป็นลำดับแรก***

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล