"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการคลัง, สำนักการช่าง, สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา
16 กรกฎาคม 2564

         ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักการคลัง

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง     จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา

สำนักการช่าง

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา     จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา     จำนวน 1 อัตรา

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล     จำนวน 1 อัตรา

สำนักการศึกษา

- ตำแหน่งแม่ครัว     จำนวน 2 อัตรา

 

2. พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักการคลัง

- ตำแหน่งคนงาน    จำนวน 1 อัตรา

 

Download ...ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

 

 

>> กรอกใบสมัครที่นี่ << 

 

พิมพ์ใบสมัครได้ทาง E-mail ที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ภายในวันทำการถัดไปหากไม่ได้รับ E-mail ใบสมัคร ภายใน 2 วันทำการหลังจากสมัครให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5890500 ต่อ 1325 (ในวัน เวลาราชการ)

(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผู้สมัครพนักงานจ้างในครั้งนี้  มีสิทธิสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครยื่นใบสมัครไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) 

 

**** หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งใบสมัครกลับไปทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ภายใน 2 วันทำการ จากนั้นให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดส่งกลับทาง E-Mail ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564****