"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
เลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ สำนักการศึกษา)
15 กรกฎาคม 2564

              ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1905/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 54) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 6 (6) ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

              เทศบาลนครนนนทบุรี จึงมีมติ เลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  2564  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยครู (ปฐมวัย , คณิตศาสตร์ , พลศึกษา , บรรณารักษ์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา และภาษาไทย) จากวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 16 สิงหาคม  2564  รายละเอียด....Download....