"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563) สำนักการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
12 กรกฎาคม 2564