"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ (พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) สำนักการสาธารณสุขฯ และแขวงท่าทราย)
26 มกราคม 2564

              ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแขวงท่าทราย   นั้น

              บัดนี้การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 ในตําแหน่งนายท้ายเรือ พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงานประจํารถขยะ และคนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

 

Download.....ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564