สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง
ตามกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ของพนักงานจ้าง  รอบปีงบประมาณ  2561  –  2563  จำนวน  7  อัตรา   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
– ผู้ช่วยครู  (ภาษาอังกฤษ)                  จำนวน    2    อัตรา
– ผู้ช่วยครู  (สุขศึกษาและพลศึกษา)        จำนวน    1    อัตรา
– ผู้ช่วยครู  (ศิลปะ)                          จำนวน    1    อัตรา

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
– พนักงานขับรถยนต์                        จำนวน   1    อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
– คนครัว                                     จำนวน   2    อัตรา
*******ประกาศรับสมัคร*******

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ในระหว่างวันที่  13  –  30  สิงหาคม  2562 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา08.30  –  12.00  นาฬิกา  และเวลา  13.00 – 16.30  นาฬิกา  (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง  สำนักปลัดเทศบาล  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร  2
(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

……………………………………………………………………………………………

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง
ตามกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ของพนักงานจ้าง  รอบปีงบประมาณ  2561  –  2563  จำนวน  4  อัตรา   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
           พนักงานจ้างทั่วไป
           สำนักการคลัง
            คนงาน             จำนวน     4     อัตรา
(ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์)
*********************รายละเอียดประกาศ**************************

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ในระหว่างวันที่  1  –  13  สิงหาคม  2562 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา08.30  –  12.00  นาฬิกา  และเวลา  13.00 – 16.30  นาฬิกา  (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง  สำนักปลัดเทศบาล  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร  2
(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

……………………………………………………………………………………………

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 46 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

– นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

– พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

– คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา

– คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา

– คนงาน จำนวน 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

รายละเอียดปรากฏอยู่ในประกาศรับสมัครฯ

—ประกาศรับสมัคร—

……………………………………………………………………………………………

 


เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้สมัครฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
*******************รายละเอียดประกาศ*******************

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
– สำนักการคลัง รายงานตัว เวลา 08.00 นาฬิกา เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 นาฬิกา
และทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตาแหน่ง เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา
– สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานตัว เวลา 12.30 นาฬิกา เพื่อเข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 นาฬิกา
และทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตาแหน่ง เวลา 15.00 – 16.30 นาฬิกา

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ  2562

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  2562  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่  1  สิงหาคม  2562  เวลา  08.3๐  นาฬิกา
ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น  3  อาคาร  2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี  (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

****************************รายละเอียดประกาศ*************************************

Element

Become a Member


Continue