สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ  2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักการช่าง)

–         พนักงานขับรถยนต์        จำนวน        1        อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
************************ประกาศรับสมัคร**************************


ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ  2562

บัดนี้  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  เทศบาลนครนนทบุรี  ประจำปีงบประมาณ  2562
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่  ในวันจันทร์ที่  1  กรกฎาคม  2562  เวลา  08.30  นาฬิกา
ณ  ห้องประชุมเล็ก  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร  1  อำเภอเมืองนนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี
 (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

************************รายละเอียดประกาศ****************************

Element

Become a Member


Continue