สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  (สำนักการคลัง , สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สำนักการศึกษา)  รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  (สำนักการคลัง)  รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563  (กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา , กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน)  รับสมัครระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562)

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ใบสมัคร

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  2563    ลงววันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  *****  กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา,  กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน  *****

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓    ลงววันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  *****  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  *****

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  2563    ลงววันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  *****  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  *****

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  —-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม—-

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  —-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม—-

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

Element

Become a Member


Continue