สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
– ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล     จำนวน   ๑   อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน   ๑   อัตรา
– ผู้ช่วยสัตวแพทย์      จำนวน   ๑   อัตรา

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
– คนงาน     จำนวน  ๖   อัตรา

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ในระหว่างวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ  2563

***** กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา *****


**************** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ******************

กรณีผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ แต่คำนำหน้าชื่อ , ชื่อ  หรือนามสกุลไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 0500 ต่อ 1325
ภายในวันที่  14  ตุลาคม  2562

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ  2562

****************************************

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและเลือกสรร
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ขอให้ไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน  2562 เวลา 08.3๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย) หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนนทบุรี
โดยให้เตรียมเอกสารมาในวันรายงานตัวดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (แต่งกายสุภาพ) 2 รูป
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ (ทุกสาขาใน จ.นนทบุรีและปริมณฑล)

Element

Become a Member


Continue