สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  (สำนักการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม)  รับสมัครระหว่างวันที่ 19-27 พฤษภาคม 2563

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563  (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  รับสมัครระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2563

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  (สำนักการคลัง , สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สำนักการศึกษา)  รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  (สำนักการคลัง)  รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563  (กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา , กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน)  รับสมัครระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562)

ใบสมัคร

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ใบสมัคร

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563   ***  สำนักการศึกษา และ กองสวัสดิการสังคม  ***

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563  ***  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ***

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563  ***สำนักการคลัง  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา***

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) เทศบาลนครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563  ***สำนักการคลัง***

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  2563    ลงววันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  *****  กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา,  กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน  *****

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓    ลงววันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  *****  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  *****

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  2563    ลงววันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  *****  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  *****

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563  —–สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม —–

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563  —–สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา—–

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563  —– สำนักการคลัง —-

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563  —–กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา    และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน—-

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  ลงวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  —-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม—-

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  —-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม—-

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

Element

Become a Member


Continue