"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาล นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองบริการสาธารณะของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  ญัตติ เพื่อทราบการยกเลิกรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 2

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25