"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2     วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการยกย่องแม่ดีเด่นขึ้น เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เป็น “แม่” ที่ประกอบคุณงามความดี โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ แม่ดีเด่นประจำชุมชน จำนวน 52 คน และแม่ดีศรีเมือง จำนวน 4 คน ได้แก่ คุณแม่จตุพร แขกเพ็ง คุณแม่พวงเพ็ญ ถนอมจิตร คุณแม่พรรณนิภา ศรีสุวรนันท์ และคุณแม่รองศาสตราจารย์ ดร.จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ โดยมีพิธีมอบรางวัลชุมชนดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น อีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 39
2 / 39
3 / 39
4 / 39
5 / 39
6 / 39
7 / 39
8 / 39
9 / 39
10 / 39
11 / 39
12 / 39
13 / 39
14 / 39
15 / 39
16 / 39
17 / 39
18 / 39
19 / 39
20 / 39
21 / 39
22 / 39
23 / 39
24 / 39
25 / 39
26 / 39
27 / 39
28 / 39
29 / 39
30 / 39
31 / 39
32 / 39
33 / 39
34 / 39
35 / 39
36 / 39
37 / 39
38 / 39
39 / 39