"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
"นครนนท์มอบบัตรผู้สัมผัสอาหาร"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ “ ผู้สัมผัสอาหาร ” ซึ่งได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างภาชนะ รวมไปถึงผู้ขนส่งหรือลำเลียงอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหารก็จะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้สัมผัสอาหารมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ และสุขวิทยา รวมถึงให้ผู้สัมผัสอาหารสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมอื่นๆ