"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่

      วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2       เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกาย การป้องกันตนเอง รวมถึงการคัดกรองนักเรียน และบุคลากรก่อนเข้าภายในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35 แห่ง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี ในการจัดการอบรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมอื่นๆ