"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
นครนนท์ มอบ 23 ล้าน ป้องกันโควิด

 "นครนนท์ มอบ 23  ล้าน ป้องกันโควิด"  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เป็นไป อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนนทบุรีจำเป็นต้องจัดหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งด้านกำลังคน และงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะที่งบประมาณปกติที่ได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอ เนื่องจากครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ต้องแยกออกจากการให้บริการผู้ป่วยทั่ว ๆ ไป    ตามภารกิจที่ศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดนนทบุรีมอบหมายในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำหรับดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา และควบคุมการระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพิ่มเติม ให้เพียงพอกับการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัด ซึ่งงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนไม่เพียงพอ จึงได้ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ได้รับการดูแล ป้องกัน บำบัดรักษาและควบคุมการระบาดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นเงินอุดหนุน จำนวน 23,750,000 บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลนั่งเกล้า เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา และควบคุมการระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุกหนุน ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมในพิธีลงนาม ประกอบด้วย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายพนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายมณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ภาพกิจกรรมอื่นๆ