"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 (ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom)

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 (ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom) โดยมีนางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร ประธานสภาเทศบาล นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ เรื่องเพื่อทราบการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล