"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ผ่านระบบ Application Zoom)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ผ่านระบบ Application Zoom)

โดยมีนางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร ประธานสภาเทศบาล นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ ญัตติการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครนนทบุรี แก้ไขครั้งที่ 2/2564, ญัตติเพื่อทราบแจ้งยกเลิกการจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ และญัตติเพื่อทราบยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล